Prawo podatkowe

Jeżeli firma zarejestrowana jest lub ma siedzibę w Finladnii, na mocy prawa fińskiego traktowana jest jako Finśki ryzdent podatkowy. Jednak obowiązująca umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania może ograniczyć prawo Finlandii do opodatkowania, jeżeli miejsce faktycznego zarządzania spółką znajduje się poza Finlandią. Europejska spółka (Societas Europaea) zarejestrowana w Finlandii jest również traktowana jako fiński rezydent podatkowy.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych Finlandia

Firmy będące rezydentami podatkowymi w Finlandii podlegają również podatkowi dochodowemy od osób prawnych na całym świecie (z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) w wysokości 20%.

Zasadniczo podatek od osób prawnych opiera się na rachunku zysków i strat sporządzonym zgodnie z fińskimi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP), z niewielkimi korektami do celów podatkowych. Firmy mogą również stosować Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Podatek dochodowy od osób prawnych jest zwykle płacony jako miesięczne zaliczki. Firmy składają zeznanie podatkowe w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu okresu obrotowego. Jeżeli niewystarczające podatki zostały zapłacone, należy zapłacić dodatkowy podatek od osób prawnych na podstawie decyzji podatkowej wydanej w ciągu dziesięciu miesięcy po zakończeniu okresu obrachunkowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest zryczałtowanym podatkiem państwowym. Nie ma lokalnego podatku od osób prawnych.

Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wypłaci dywidendę swoim akcjonariuszom, akcjonariusz-beneficjent zostanie opodatkowany zgodnie z określonymi przepisami.

 

Przelew podatku w Finlandii

Podatek od przeniesienia tytułu własności w przypadku udziałów wynosi najczęściej 1,6%, z wyjątkiem 4% od nieruchomości i budynków oraz 2% od udziałów w spółce/przedsiębiorstwie mieszkaniowym lub nieruchomościowym.

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt