Co warto wiedzieć przed rejestracją spółki w Finlandii!

Prawo

Dlaczego warto inwestować w Finlandii?

Finlandia jest jednym najbardziej wysuniętych na północ państw Europy dlatego ma strategiczne położenie dla inwestorów międzynarodowych, przez bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową – lotniczą, drogową, a przede wszystkim morską, gdzie ma dostęp do rynków Europy Północnej, Rosji czy Azji. Jest członkiem Unii Europejskiej i należy do różnych wielostronnych organizacji i porozumień o charakterze gospodarczym np. takich jak: Europejski Bank Inwestycyjny, Unia Europejska, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju , UNCTAD, UNIDO, Światowa Organizacja Handlu i wieloma innymi. Stosunki gospodarcze pomiędzy Polską a Finlandią regulują postanowienia prawne Unii Europejskiej, jak i umowy dwustronne nie objętymi uregulowaniami UE.

Jaki rodzaj spółki wybrać?

Spółki osobowe „tzw. samozatrudnienie”- (fin. yksityinen elinkeinonharjoittaja), które są bardzo popularne w Finlandii przez lokalnych inwestorów ponieważ taką firmę można prowadzić samemu, natomiast nie są często wybierane przez zagranicznych inwestorów. Spółki kapitałowe które podlegają pod ustawę o spółkach, są najbardziej popularną formą podmiotów biznesowych w Finlandii i szczególnie stosowaną przez inwestorów zagranicznych. Spółki z o.o. dzielą się na spółki prywatne, publiczne i spółki europejskie. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (fin. yksityinen osakeyhtiö, -oy) to prywatna forma spółki, która nie może być notowana na giełdzie beż wcześniejszego stania się S.A. zapewnia elastyczne regulacje umożliwiające skuteczne działania, ma osobowość prawną, odpowiedzialność akcjonariuszy jest ograniczona, a akcje są zbywalne, dlatego właśnie ta forma prowadzenia działalności jest preferowana przez inwestorów zagranicznych, ponieważ można ją założyć samodzielnie lub z kilkoma partnerami. Spółka Akcyjna (fin. Osakeyhtiö, oyj), to publiczna forma prowadzenia działalności, która umożliwia publiczny obrót papierami wartościowymi na giełdzie, jest również zobowiązana do publikacji sprawozdań okresowych i rocznych. Taka spółka musi mieć dyrektora generalnego i co najmniej 3 członków zarządu. Inaczej jest w spółkach komandytowych (fin. kommandiittiyhtiö) do założenia takiej spółki wymagane są zawsze przynajmniej 2 osoby, z których jedna jest odpowiedzialnym wspólnikiem – komplementariuszem, a druga cichym wspólnikiem / partnerem. Odpowiedzialność „cichego wspólnika” jest ograniczona do zainwestowanego przez niego kapitału, ale nie ma prawa uczestniczyć w zarządzaniu spółką, chyba że zostało to wpisane w umowie spółki. W spółkach jawnych (fin. avoin yhtiö),  wszyscy wspólnicy są odpowiedzialni za długi i zobowiązania (zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu innych wspólników). Taką formę prowadzenia firmy ustanawia się w drodze zawartej umowy przez co najmniej 2 lub więcej wspólników (wspólnikami mogą być osoby fizyczne lub podmioty – inne firmy).

Form przedsiębiorstw w Finlandii:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (fin. yksityinen osakeyhtiö, oy)
  • spółka akcyjna ( Osakeyhtiö, oyj),
  • spółka komandytowa ( kommandiittiyhtiö),
  • jednoosobowa działalność gospodarcza ( yksityinen elinkeinonharjoittaja)
  • spółka jawna ( avoin yhtiö),
  • spółdzielnia ( osuuskunta),
  • oddziały / przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych ( sivuliike).

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem spółki w Finlandii zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.